ES fondu plānošanas un projektu iesniegumu atlases dokumentu projekti2014. - 2020. gada plānošanas periods

Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda š.g. 28.maija apakškomiteju sēdē Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” pasākuma „Atbalsts nozaru kvalifikāciju sistēmu izstrādei un ieviešanai” īstenošanas noteikumu projektu, Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku un sākotnējo novērtējumu.

Aicinām visus interesentus iepazīties ar sagatavotajiem  dokumentu projektiem  un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums, nosūtot tos elektroniski līdz š.g. 25. maijam uz e pasta adresi  esf@izm.gov.lv

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi un nosūtījusi izsludināšanai 2015.gada  16. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē 

  • Ministru kabineta  noteikumu projektu „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanas noteikumi”
  • Informatīvā ziņojuma "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"projektu un tā pielikumus:

                                                      Pielikums Nr.1  Zinātnisko institūciju saraksts Zinātnisko institūciju reģistrā līdz 30.12.2014.

                                                      Pielikums Nr.2  Latvijas zinātnes un industrijas teritoriālais izvietojums: Rīga

                                                      Pielikums Nr.3 Zinātnisko institūciju novērtējums

                                                      Pielikums Nr.4   ES fondu atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai 2004.-2006.gada plānošanas periodā

                                                      Pielikums Nr.5   Informācija par VNPC finansējuma pa labuma guvējiem

                                                      Pielikums Nr.6   Informācija par ES fondu 2004.-2006.gada un 2007.-2013.gada plānošanas periodā piesaistīto finansējumu infrastruktūras modernizēšanai

                                                      Pielikums Nr.7    ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īstenojamie projekti
 
                                                      Pielikums Nr.8   Pētniecības un attīstības atbalsta instrumentu sasaiste

Aicinām visus interesentus iepazīties ar izstrādātajiem dokumentu projektiem  un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums, nosūtot tos elektroniski līdz š.g. 4. maijam uz e pasta adresi esf@izm.gov.lv

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”  Sākotnējais novērtējumsun projektu iesniegumuvērtēšanas kritēriji

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums un projekta vērtēšanas kritēriji papildināti un precizēti atbilstoši 2014.–2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda izglītības, prasmju un mūžizglītības prioritārā virziena apakškomitejas š.g. 29.janvāra sēdē lemtajam un sabiedriskajā apspriešanā iesniegtajiem priekšlikumiem un komentātiem.

Aicinām visus interesentus iepazīties ar precizētajiem  dokumentu projektiem  un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums, nosūtot tos elektroniski līdz š.g. 15. aprīlim uz e pasta adresi esf@izm.gov.lv
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Pēcdoktorantūras pētījumu atbalsts"  īstenošanas Sākotnējais novērtējums un projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji  (NB! instititūcijas projektam, kas veiks granta apsaimniekošanu)
     


Abu specifisko atbalsta mērķu īstenošanas dokumenti ir nosūtīti Uzraudzibas Komitejas (http://kom.esfondi.lv) sekretariātam ar lūgumu, iekļaut tos izskatīšanai 2015. gada 23. aprīļa  apakškomitejas sēžu darba kārtībā.


Aicinām visus interesentus iepazīties ar izstrādātajiem dokumentu projektiem  un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums, nosūtot tos elektroniski līdz š.g. 15. aprīlim uz e pasta adresi
esf@izm.gov.lv


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aicinām iepazīties ar izstrādāto ziņojuma projektu   un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums , nosūtōt tos elektroniski uz e pasta adresi esf@izm.gov.lv

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi"  Ministru kabineta noteikumu projekts. 

Aicinām visus interesentus iepazīties ar izstrādātajiem dokumentu projektiem  un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums , nosūtōt tos elektroniski uz e pasta adresi esf@izm.gov.lv

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2007.-2013. gada plānošanas periods

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720